Kalender

1. März 2023

Aktiengesetz: 71, 76
Civilprozeßordnung: 305b
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit: 388
GmbH-Gesetz: 6, 33
Handelsgesetzbuch: 9b, 365, 365a
Kapitalanlagegesetzbuch: 20, 39, 44
Kreditwesengesetz: 32, 35
SCE-Ausführungsgesetz: 36
SE-Ausführungsgesetz: 6, 7, 24, 53
Versicherungsaufsichtsgesetz: 8, 14, 47, 166
Versicherungsvertragsgesetz: 7, 8, 210a

1. Februar 2023

Bundesnaturschutzgesetz: 26
Baugesetzbuch: 5, 9a, 35, 245e, 249, 249b
Raumordnungsgesetz: 8, 27

31. Januar 2023

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz: 14
Aktiengesetz: 96, 100, 101, 103, 119
Arbeitsgerichtsgesetz: 2a, 10, 82, 83

14. Januar 2023

Energiewirtschaftsgesetz: 118

1. Januar 2023

Abgabenordnung: 3, 18, 79, 87a, 90, 93, 138a, 138f, 146, 147, 147a, 147b, 153, 158, 162, 171, 180, 181, 197, 199, 200, 200a, 201, 202, 203, 204, 211, 379
Aktiengesetz: 76, 100
Aufenthaltsgesetz: 26, 79
Baugesetzbuch: 9a, 35, 249a, 249b
Betriebsverfassungsgesetz: 106
Civilprozeßordnung: 51, 52, 53, 170a, 173, 741
Energiewirtschaftsgesetz: 3, 12e, 13a, 13i, 14a, 17d, 17e, 17f, 21a, 40, 42, 42a, 43, 95, 111e, 111f, 118
Finanzgerichtsordnung: 58
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit: 151, 152, 155a, 158c, 168, 168a, 168b, 168c, 168d, 168e, 168f, 168g, 190, 250, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 292a, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 304, 307, 309, 309a, 310, 312, 315, 317, 319, 324, 326, 332, 334, 340, 374, 377, 382, 419, 493
Grundbuchordnung: 33
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen: 124
Gewerbeordnung: 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11d, 14, 31, 33b, 33f, 33g, 34, 34j, 34b, 34c, 34d, 34e, 34g, 34h, 35, 36, 38, 41, 48, 52, 55f, 56, 61, 61a, 71b, 144, 146, 148c, 161
Gewaltschutzgesetz: 3
GmbH-Gesetz: 6
Jugendgerichtsgesetz: 34
Kapitalanlagegesetzbuch: 160, 164, 166, 171, 173, 178, 179, 180, 182, 186, 262, 263, 268, 270, 272a, 272b, 272g, 272h, 297, 301, 302, 307, 310, 312, 316, 318, 320, 321, 340
Kreditwesengesetz: 6d, 10, 10j, 29, 45, 56
Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch: 11, 12, 23, 26, 28a, 30, 35, 35a, 35b, 39a, 42a, 44, 82, 90, 131, 134, 140
Zweites Buch Sozialgesetzbuch: 1, 3, 5, 6, 12, 12a, 16, 16d, 16i, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 31a, 31b, 32, 37, 40, 41a, 42a, 44k, 44g, 51b, 53a, 54, 56, 61, 65, 68, 72, 77, 78, 80, 81, 84, 85
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch: 3, 20, 44, 45, 47, 52, 58, 136a, 136b, 144, 149, 150, 169, 171, 172, 172a, 172b, 172c, 193, 195, 204, 224
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch: 22, 32, 99
Sozialgerichtsgesetz: 10, 29, 210
Strafprozeßordnung: 126a
Unterlassungsklagengesetz: 2
Verwertungsgesellschaftengesetz: 25
Versicherungsvertragsgesetz: 168
Verwaltungsgerichtsordnung: 48, 50, 62
Verwaltungsverfahrensgesetz: 12
Verwaltungszustellungsgesetz: 6

31. Dezember 2022

Aufenthaltsgesetz: 25, 25a, 25b, 29, 30, 32, 44, 45a, 53, 60a, 62, 104c, 105d

28. Dezember 2022

Bundeskriminalamtgesetz: 3, 16, 20, 27, 29, 33, 47, 65, 76, 84
Bundesmeldegesetz: 34
Börsengesetz: 30
Grundbuchordnung: 12, 13, 133
Gerichtsverfassungsgesetz: 74c
Gewerbeordnung: 150a
Kapitalanlagegesetzbuch: 1, 19
Kreditwesengesetz: 1b, 2c, 9, 24c, 45c
Versicherungsaufsichtsgesetz: 7a, 19, 293, 307, 309
Wertpapierhandelsgesetz: 2a
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung: 49

24. Dezember 2022

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: 27
Energiewirtschaftsgesetz: 24b, 50e, 118, 118b, 118c, 121
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch: 36a

21. Dezember 2022

Abgabenordnung: 30, 31a, 32i, 89a, 93, 122, 139b, 150, 162, 188, 191, 224, 229, 230, 249, 251, 371, 398a

14. Dezember 2022

Bundesnaturschutzgesetz: 74

9. Dezember 2022

Gewerbeordnung: 150c, 150e, 153c
Strafgesetzbuch: 5, 130, 192a

1. Dezember 2022

Energiewirtschaftsgesetz: 35a, 35b, 35h, 49a, 112b

12. November 2022

Bürgerliches Gesetzbuch: 1517
Civilprozeßordnung: 183
Wohnungseigentumsgesetz: 48

1. November 2022

Bundesmeldegesetz: 3, 5, 14, 38
Insolvenzordnung: 98
Personenstandsgesetz: 7, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 39, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 73, 75, 76
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch: 113, 121

13. Oktober 2022

Baugesetzbuch: 246d
Energiewirtschaftsgesetz: 3, 12b, 12c, 13, 16, 17d, 35h, 40, 41, 43, 43a, 43l, 43b, 43f, 44c, 49a, 49b, 50b, 118, 118a

1. Oktober 2022

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz: 11a
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch: 68
Strafprozeßordnung: 81b

30. September 2022

Energiewirtschaftsgesetz: 50d
[]